23. Vinding-stenen.

Vinding-stenen" står på toppen af Resdal Baune, der er beliggende ved Agerfeldvej. Den er slæbt dertil af menneskekræfter. Det var lærer og forfatter Esbern Jespersen, der fik ideen til at slæbe stenen ved hjælp af Vindings ungdom. Grunden var den strid, der var mellem Indre Mission og Grundtvigianerne i Vinding Sogn. Esbern Jespersen mente , at man magtede mest, når man stod sammen. Det lykkedes også at slæbe stenen de ca. 7 km. fra stenens findested ved Løgager til Baunen.

Det skete i 1935. På den ene side af stenen står: Af bræen lagt på Løger Mark, Af Vinding ungdom rejst på Resdal Bavne. På den anden side er der indsat et relief af Esbern Jespersen, hvorunder står: Her mellem Vind og Vinding høje, i nidkært virke med aabent øje med flid du søgte de gamle spor, og svundne dage tog form i ord Mod nye tider - nye navne, vil lærken stige fra Resdal Bavne. På den tredie side er indhugget følgende visdomsord: Børnebørn er de gamles krone og børnenes pryd deres fædre.

24. Niels Offersens mindesten.

Ved festpladsen på Resdal Baune står der en mindesten for Niels Offersen. Han kom til Vinding i 1887. På daværende tidspunkt fandtes der ikke et træ i miles omkreds. Niels Offersen har forestået plantning af flere af de større plantager i sognet, og hjalp landmændene med læplantning til at dæmpe sandflugten. Resdal Baune var den sidste af plantagerne, som han plantede til.

Det skete i 1925 og det var hovedsagelig nåletræer, der blev plantet. Derimod blev festpladsen beplantet med løvtræer og sirbuske og en græsplæne anlagt, og tænkt som udflugtsmål for Vinding-borgerne. Niels Offersen var meget aktiv inden for foreningslivet i Vinding sogn, han var blandt andet hovedorganisator i oprettelsen af Sørvad Andelsmejeri. Mindestenen blev rejst på hans 90-års fødselsdag i 1953. Han var selv med til festen. På mindestenen står:
Mandig vilje, frejdig tro, hjalp dig til hvad du har naaet fik de frøkorn til at gro, du i sind og muld har saaet.

25. Søndertoft-slægtens mindesten.

Ved gården „Søndertoft" på Pogagervej l O nær Sørvad står en granitsten som et minde over Søndertoft-slægten. Stenen er rejst i forbindelse med et slægtstræf den l .oktober 1946, som skulle markere 100-års fødselsdagen for slægtens grundlægger Niels Sørvad Pedersen. Niels kaldet Niels Søndertoft købte i 1875 52 tdr. land hede og mose.
Hans arbejdsdag lå ofte fra kl. 3 morgen til sent aften. Han pløjede heden med stude, senere kom der heste. Han gik ud som daglejer for at skaffe penge til familien . l ægteskabet kom der 8 børn. l I9I4 overtog den ældste søn Jens Chr. Søndertoft gården og Niels Søndertoft døde i I9I9, På stenens forside står der: Karen og Niels Søndertoft 1875-1914 Forvandler lyng og mose til frugtbart agerland. Medens der på bagsiden står: Min egen dag er kort men slægtens lang.

26. Stenrøsen ved Albækvej.

l Ved Albækvej cirka 500 meter syd for Trøstrupvej lige før den sidste rest af Trøstrup Hede findes en lille beskeden stendynge „Stenrøsen". l 1857 blev en ung pige, der var tjenestepige i Riis, dræbt her ved en kapkørsel fra Lund Marked. Vognen fra Riis var på vej hjem fra Lund Marked, og ved Trøstrup ville en anden vogn overhale. Det var en vogn fra gården Aagaard ved Vildbjerg.

Begge vogne satte farten op, hvilket resulterede i, at vognen fra Riis kom i slyng og væltede foran vognen fra Aagaard, som kørte over den væltede vogn, hvorved den unge pige blev så hårdt medtaget, at hun døde straks efter. Egnens folk bar sten til stedet til minde om det skete, og på den måde blev stenrøsen skabt, l lange tider efter ulykken holdt folk ikke af at gå forbi stedet om aftenen. l Konrad Understrups bog om Timring Sogn er en længere og spændende beskrivelse af tragedien, ligesom der blev forfattet en „skillingsvise", som er gengivet der.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....