27. ÅR-2000 SKULPTUREN VED LYSGÅRDVEJ

l forbindelse med markering af årtusindskiftet i Trehøje kommune blev nedsat en komite, som skulle fremskaffe et markant og blivende minde om overgangen til det nye årtusinde. Opgaven blev overdraget den lokale kunstner, Finn Beltov. Skulpturen består af syv granitelementer, som ved deres antal symboliserer sammenlægningen af de syv sogne til Trehøje Kommune. Skulpturens elementer er i forskellig højde, hvoraf den højeste er 4 meter og samlet vejer de cirka 10 tons. Den mindste af søjlerne peger direkte mod syd.
På den sydvendte søjle er placeret en plade med følgende indskrift: „Rejst af Trehøje Kommune og dens borgere i anledning af Årtusindskiftet". Da Trehøje kommune blev sammenlagt med Herning kommune kunne placeringen ved Skovsøen ikke længere betegnes som kommunens midtpunkt. Derfor har skulpturen i 2008 fået en mere synlig placering, idet den er flyttet til den nyetablerede rundkørsel på Lysgårdvej/Bjerre-gårdvej nær Vildbjerg Skole og „Kildehøj".

28. ERHVERVSLIVETS SKULPTUR TIL TREHØJE KOMMUNE

På pladsen foran det daværende rådhus i Vildbjerg ud mod Nylandsvej står en stor granitskulptur, som tiltrækker sig opmærksomheden. Skulpturen er skænket af 56 erhvervsvirksomheder, som en synlig påskønnelse af den måde, hvorpå Trehøje Kommune servicerede og understøttede erhvervslivet. Skulpturen, der blev afsløret den l. oktober 1997, var samtidig en hyldest og tak til to af kommunens nøglepersoner for deres visionære politik og mangeårige indsats, nemlig Jens Pedersen, som l. januar 1998 gik af efter 16 år som borgmester samt Verner Ebdrup, som fratrådte l. september 1997 efter 34 år som kommunaldirektør.
Skulpturen, der er udført af kunstneren Finn Beltov, Vildbjerg, er lavet i norsk granit, og kunstneren har taget udgangspunkt i de syv oprindelige kirkesogne, der har dannet grundlaget for Trehøje kommune, l skulpturen er hvert kirkesogn markeret med en stenblok. Stenblokkene danner tilsammen soklen for en lang overligger med „tre høje". Den lysere granit i overliggeren skal opfattes som pegende mod fremtiden, mens sognenes mørke blokke bærer præg af oprindelse og forhistorie, l forbindelse med Trehøje kommunes sammenlægning med Herning kommune er rådhuset i 2008 afhændet til en privat investor. Skulpturen og dens placering bliver imidlertid fastholdt.

29. DEN DER VENTER" VED TORVET, VILDBJERG

Skulpturen med det sigende navn „Den der venter" er udført af kunstneren Erik Heide, og har en fremtrædende placering i Vildbjerg midtby. Herfra har personen frit udsyn til det folkeliv, der foregår på byens torv, ligesom vedkommende har udsigt til Vildbjerg Station og de tog og deres passagerer, der rejser til og fra byen. „Den der venter" blev i 2006 skænket til Vildbjerg by af det verdensomspændende firma Maskinfabrikken PcP A/S, der har hovedsæde i Vildbjerg.

Baggrunden for gaven er, at firmaets indehaver Peder Fahrsen Pedersen og hans afdøde hustru Bodil mente, der var for lidt kunst i byen. Beslutningen om gaven blev truffet for flere år siden, men det har været svært for Peder Fahrsen at finde den rette kunstner, indtil han af kunstkendere hos Industriudviklingen blev anbefalet Erik Heide, der bor på Mors. Erik Heide var interesseret i opgaven, men først efter at have besøgt byen og fundet den placering, skulpturen skulle have, sagde han endelig ja. Oprindelig var det ikke „Den der venter", der skulle være gaven. Men to andre værker, der var bragt på tale kom til Kolding og Thyborøn. Derefter blev Peder Fahrsen, der har fået hjælp af datteren Lisbeth til udvælgelsen, præsenteret for en model af „Den der venter", og så var han ikke i tvivl. Skulpturen er bygget op af tre elementer.

Hovedet og fødderne er støbt i bronze, kroppen er af støbejern og stolen, personen sidder på, er af svensk granit. Udover „Den der venter" har Peder Fahrsen købt endnu to skulpturer af Erik Heide. Den ene er placeret ved firmaets hollandske filial, mens den anden, der under en eller anden form skal illustrere en smed, er under udarbejdelse og skal placeres ved firmaets hovedsæde ved Pugdalvej for enden af Bredgade i Vildbjerg.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....