Præstbjerg naturcenter.

Hvor navnet Præstbjerg stammer fra vides ikke, men der lå i fordums dage en stendynge af betydelig størrelse. Sagnet fortæller, at de vejfarende kastede en sten i bunken som et offer mod de onde ånder, og det har således været en slags alter, hvor man kunne beskytte sig mod ondskab af enhver art. Stendyngen blev i nyere tid slået til skærver til vejbelægning. En præst omkom i 1529 ved Præstbjerg, men stedet nævnes ved sit navn, Præstbjerg, af et tingsvidne allerede i 1480, så heller ikke denne hændelse giver nogen forklaring på navnet.

Ringkjøbing Amt købte i 1999 en l 10 ha stor naturejendom ved Præstbjerg Sø tæt ved amtsrådets plantage i Præstbjerg. Efter arealbytte med en nabo, rådede amtet derefter over cirka 170 ha naturarealer øst for landevejen Holstebro-Skjern med adgang fra Klejnstrupvej ved Agerfeld. Arealet er overvejende hede med enkelte partier af egekrat og små klatter af tidligere plantet skov. Stedet er et af de tilbageværende steder i Vestjylland, hvor man stadig finder en større rest af sammenhængende hede. Ejendommen ønskede amtet at indrette til gavn for borgerne, skolebørn, handicappede, endagsturister m.fl. og med naturvejledere tilknyttet, l planerne for indretning af stedet indgik følgende elementer. Etablering af en kombineret udstillings- og undervisnings-bygning med tilhørende nem adgangsvej samt p-plads.

Udstillingsdelen samt et tilhørende handicaptoilet er åbent for alle l 2004 var hele projektet færdigt og omfatter anlagte stier i hele området, hvoraf nogle er handicapegnede, en primitiv overnatningsplads med shelters, naturlegeplads, en skoleskov, der indeholder en samling af egnskarakteristiske træer og buske, opholdssteder rundt om søen samt bålpladser beregnet til gæsternes eget brug. Formidlingen af den naturpleje, der udføres for at fastholde arealerne som hede, sker dels via udstillingen og dels i området, hvor bl.a. får og kreaturer vil blive anvendt som naturplejedyr.

Der laves desuden et mindre demonstrationsprojekt i bækken, som løber forbi Præstbjerg Sø. Præstbjerg Naturcenter er en af egnens mest besøgte turistattraktioner, der årligt besøges af ca. 100.000 gæster.

Klik her for på et kort at se hvor dette udflugtsmål er i Trehøje området.....